News Update

รางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล ปี 2562

บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด โดย คุณอังสณา ชุ่มแจ่ม ผู้จัดการทั่วไป รับมอบรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 "Good Governance Standards 2019" โดย คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบ

 

ทั้งนี้ มาสด้า บิซ มอเตอร์ส ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จำนวน 6 หลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า

Back to News Update